Trung Quốc: Thiền thất tại Pháp Vũ Thiền Tự Phổ Đà sơn tỉnh Chiết Giang

Chủ Nhật, 17/01/2016 nhân dịp kỷ niệm ngày đức Thế Tôn thành đạo, Phổ Đà sơn Pháp Vũ Thiền Tự cử hành Khai Pháp hội Thiền Thất.

Pháp Vũ Thiền Tự là Đạo tràng chuyên tu Thiền Phổ Đà sơn, ngôi Thiền đường cổ đã trãi qua những hưng suy. Hòa thượng Đạo Từ, Phương trượng Phổ Tế Thiền Tự, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà sơn, Pháp sư Tín Quang, Phó Hội trưởng cùng toàn thể đại chúng quyết định quang phục Tổ đình, trùng hưng Thiền tu. Trãi qua nửa năm trang nghiêm và chuẩn bị, toàn thể Tăng chúng tại tự viện cùng cộng đồng nỗ lực hỗ trì, Thiền đường Pháp Vũ khai Pháp hội Thiền thất.
phap-vu-thien-tu-pho-da-tinh-chiet-giang
Để chuẩn bị phân công chức sự Thiền thất, Tăng chúng Thiền đường thực hiện diễn tập chấp sự trong 03 ngày, Pháp sư Tín Quang, Giám viện Pháp Vũ Thiền Tự, tổ chức cuộc họp trù bị các vấn đề liên quan đến Thiền thất, tương quan nghi sự, biểu đường cảnh sách đại chúng, quy củ Thiền thất.
17 giờ 30 phút ngày 08/12/Ất Mùi, Thiền chủ, Giám hương, Duy na, Duyệt chúng, chức sự và đại chúng cùng vân tập Thiền đường Khởi thất. Cung nghinh Pháp sư chủ thất nhập Thiền đường, Pháp sư Tâm Tuệ đương vi Duy Na, long trọng cử hành nghi thức Khởi thất, cung an chức sự Giám hương thụ Hương bản.
phap-vu-thien-tu-pho-da-tinh-chiet-giang1
Hòa thượng Đạo Từ thân lâm hiện trường Giám hương khai thị. Pháp hội Thiền thất trang nghiêm uy nghi, như pháp như luật thừa hành phật sự.
Trong Kinh Pháp Hoa, Phật bảo với ngài Xá Lợi Phất rằng: “Này Xá Lợi Phất! Thế nào gọi là chư Phật Thế Tôn, vì một nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Chư Phật Thế Tôn muốn cho hết thảy chúng sinh khai tri kiến Phật, đắc thanh tịnh giải thoát mà hiện ra nơi đời; muốn chỉ cho chúng sinh thấy tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời; muốn cho chúng sinh ngộ tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời; muốn cho chúng sinh nhập tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời”.
phap-vu-thien-tu-pho-da-tinh-chiet-giang2
Hôm nay ngày thành đạo của đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đại chúng phát tâm thành tựu nhân duyên này, đức Thế tôn tọa thiền dưới cội Bồ đề thệ nguyện rằng:  “Hôm nay tôi vì chúng sinh đau khổ nguyện ngồi dưới gốc cây này cho đến khi chứng được vô thượng chính đẳng chính giác, nếu chưa được toại nguyện thì dù tan xương, nát thịt quyết không đứng lên”, hy vọng tinh thần này được đại chúng tinh tiến tu trì, khắc kỳ thủ chướng”.

Thích Vân Phong (Nguồn: Pháp Vũ Thiền Tự online)

Theo: phatgiao.org.vn

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ