Trung Quốc: Nam Phổ Đà Tự Thiền thất quý Đông giải thất viên mãn

Ngày 26/12/2015 (16/11/Ất Mùi), Nam Phổ Đà Tự, Phúc Kiến, Trung Quốc Thiền thất quý Đông giải thất viên mãn. Khởi Thiền thất vào ngày 13/12/2015, hai tuần thất 14 ngày, toàn thể Đại chúng Nam Phổ Đà, Phật Học viện Mân Nam, những hành giả hâm mộ tu Thiền hơn 300 vị tham dự Pháp hội Thiền thất, cộng đồng huân tu, tinh tiến hành đạo.

Sau khóa Hương buổi sáng, Hòa thượng Tắc Ngộ, Phương trượng Trụ trì Nam Phổ Đà Tự, Viện trưởng Phật học viện Mân Nam, Thiền chủ cảnh sách khai thị: “Năm nay Thiền thất nhân duyên thù thắng, thanh tịnh như pháp, được viên mãn, nhiều vị phát tâm nỗ lực hộ thất trong ngoài rất chu đáo.
Theo Quy củ Thiền đường xưa nay, trước khi giải Thất phải khảo Công phu, để kiểm nghiệm thu hoạch sự tu hành trong thời gian đả Thiền thất, hy vọng đại chúng đắc khinh an, luôn an trú trong Thiền duyệt”.
nam-pho-da-tu
Sau đó, Hòa thượng Tắc Ngộ cùng sư phụ Ban thủ hạ hương bản cảnh sách đại chúng, vì lòng từ bi cúng dường mỗi vị một cây Hương bản để khích lệ Hành giả tu thiền.
Hòa thượng Tắc Ngộ nhấn mạnh thêm rằng: “Thiền thất tuy kết thúc rồi, những vẫn tiếp tục nỗ lực công phu tu tập, ra khỏi Thiền đường nhưng vẫn kế tục Tham thiền, luôn chiếu cố Thoại đầu, nhiếp tâm giữ Đạo, giải thoát là căn bản”.
nam-pho-da-tu1
Đại chúng phân lập lưỡng ban bái tạ Hòa thượng Phương trượng Thiền chủ, Duy na, Duyệt chúng. Nam Phổ Đà Tự Thiền thất quý Đông giải thất viên mãn.
nam-pho-da-tu2
Thích Vân Phong (Nguồn: Nam Phổ Đà online)
Theo: phatgiao.org.vn

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ