Cách ghi ngạch trong sớ điệp

LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG PHẬT VÀ BỒ TÁT:

Thỉnh Phật đăng đài, cung nghinh an vị, tịch triêu chiêm phụng, sám hối kỳ an, nghênh tường tập phước sự…

LỄ VỀ NHÀ MỚI:

Lạc thành tân trạch, tống trừ (nhương tống) Ngũ quỉ, an trấn linh phù, thỉnh Phật thăng đài, cung nghinh an vị, tiến thí Cô hồn, phóng sanh chư loại, sám hối kỳ an, nghinh tường tập phước sự…

LỄ BẠT ĐỘ, TRUY TIẾN TIÊN LINH, CHẨN TẾ:

Truy tiến Tiên linh, giải oan đoạn nghiệp, tuyết thích tiền khiên, chẩn tế Cô hồn, phóng sanh thục mạng, sám hối nguyện kỳ, âm siêu dương thái, bảo an hậu duệ sự…

LỄ TẠ LĂNG MỘ:

Kiến lập lăng mộ, sự dĩ hoàn long, lễ tạ Thổ Thần, thù nguyện Tiên Linh, kỳ âm siêu dương thái sự…

CẦU AN ĐẦU NĂM:

Minh niên Xuân thủ, sám hối kỳ an, (nhương tinh, giải hạn, bảo mạng kỳ an), đồng niên nghinh đường tập phước sự..

CẦU AN BẢO BỆNH:

Kỳ nguyện…(tên họ bệnh nhân) đương lâm bệnh chứng, thân thể bất an, tứ chi trầm trọng, vô phương khả đảo khả cầu, kim nhật qui đầu Phật Thánh, năn pḥ năng cứu…

ĐẠI LỄ VU LAN:

( Tại chùa hoặc khuôn hội ):

Phụng vị: Thất thế phụ mẫu, đa sanh phụ mẫu, hiện tại tứ thân phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, chư linh liệt vị, bổn khuôn (tự) hội viên, thiện nam tín nữ quá cố chư linh liệt vị.

( Tại nhà ):
Bổn âm đường thượng, khứ hệ Tiên linh,…(họ) gia tôn thân quyến thuộc, chư linh liệt vị.

ĐÁM TANG:

Thiên cửu hỏa táng (hoặc an thổ)…chi lễ…kỳ siêu độ sự.

TUẦN TRONG KHI CHƯA CHÔN HOẶC CHƯA THIÊU:

Thiên cửu…(tuần thứ mấy) thất chi trai tuần…

LỄ HIỆP KỴ HỌ, PHÁI:

Bổn âm đường thượng, khứ thệ Tiên Linh&(họ) gia Tôn Tổ, lịch đại quá cố, nam nữ chư tôn linh liệt vị…

Xem thêm thông tin về: Phần mềm viết sớ, Phần mềm viết sớ Hán Nôm.

Nguồn tham khảo

  • http://www.oocities.org/nghilephatgiao/N10_CachGhiSoDiep.htm

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ